Teksti suurus:
A A A

Liitu meiega!

Kaitseliidu tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, noorliikmeks saab olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke. Toetajaliikmeks võib olla Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa nende saavutamisele.Tegev- ja toetajaliikmeks astumisel võetakse sooviavaldusele kahe KL tegevliikmest (staažiga üle ühe aasta) soovitaja allkirjad.
Liikmeks astumise sooviavaldus:Noorliikmeks astumise avaldus ,Tegev- või toetajaliikmeks astumise avaldus

Sooviavaldusele lisatakse alljärgnevad dokumendid:
 * 2 värvilist passipilti 4x5 cm;
 * Kaitseliidule tuleb esitada ka tervisetõend


Väljavõte Kaitseliidu kodukorrast:
Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmine toimub kirjaliku avalduse alusel. Avaldus koos teiste nõutavate dokumentidega esitatakse selle struktuuriüksuse juhile, mille koosseisu soovitakse astuda. Avaldusel peavad peale avaldaja allkirja olema kahe Kaitseliidu tegevliikmest soovitaja nimed ja allkirjad. Soovitajaks saab olla tegevliige, kes on Kaitseliidu tegevliige olnud vähemalt aasta. Kaitseliitlaseks ja naiskodukaitsjaks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsustab allüksuse juhatuse ettepanekul struktuuriüksuse juht hiljemalt 60 päeva jooksul avalduse ja kõigi nõutud dokumentide esitamisest arvates. Otsus jõustub ja avaldaja loetakse Kaitseliitu vastuvõetuks otsuse tegemise päeval. 

Kaitseliitu vastuvõtmisel korraldatakse esimesel võimalusel liikmeks saanud isikule tõotuse andmise tseremoonia.

Kaitseliitlase tõotus:
 „Mina (ees- ja perekonnanimi) tunnistan Eesti demokraatliku Vabariigi täielikku iseseisvust ja tema põhiseaduslikku valitsust. Luban ja tõotan tegelikult kaitsta põhiseadusega maksmapandud riigikorda, töötades ausalt Kaitseliidu põhimõtete järele. Kõik ülemate seaduslikud käsud, samuti juhatuse otsused, täidan tõrkumata.”

Valgamaa maleva staap
Võru 12, Valga 68205 EESTI
e-post: valgakaitseliit.ee
Korrapidaja: tel 717 9449

Maleva personalispetsialist: tel 717 9407, 5620 9286
anneli.veskekaitseliit.ee